สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 68.79 ทองแดง 11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายณัฐกานต์  วิลัยเลิศ
2. นายวีระศักดิ์  สืบสุด
3. นายสุรสิทธิ์   หนุนวงค์
4. นายอลงกรณ์  โคตรแสง
5. นายโสภณ  ศรีนวล
6. นายไชยเชษฐ์  โสภาลี
 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์