สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.36 ทอง 6 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  บูชาธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พลคำ
2. เด็กชายสันติ  อันทฤทธิ์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน 8 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายศราวุธ  นรดี
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 7 โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายบุพกร  อึ้งทรงพร
2. เด็กชายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด