สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โสมเจริญ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีลาดเลา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
5. เด็กหญิงชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญสัตย์
7. เด็กชายชัยยศ  ชิงชัย
8. เด็กชายญัตติพงศ์  กองแก้ว
9. นางสาวฐิฆัมพร  เฉลิมบุญ
10. นายณัฐกฤต  เข็มรักษ์
11. เด็กหญิงณัฐชนัน  อาบสันเทียะ
12. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
13. เด็กหญิงณิชกานต์  ไทยธุระไพศาล
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง
15. นางสาวธันยมัย  วิเศษศุกล
16. เด็กชายธีรภัทร  กันหา
17. นางสาวนพมาศ   ตระการไทย
18. นายนันทพงศ์  สิงห์นวลคำ
19. นายปฏิภาณ  ธัญนิพัทธ์
20. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
21. เด็กหญิงปองกานต์  พรมประดิษฐ์
22. นายพิเชฐ  เจตน์จงใจ
23. เด็กหญิงมณปรีญา  ประชาราษฎร์
24. นางสาวรุ่งฤทัย  ชำนาญเวช
25. เด็กชายร้อยณัฐ  ชาลี
26. เด็กหญิงลลิตา  ชนะวงศ์
27. เด็กหญิงวริศรา  แสงไชย
28. เด็กชายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
29. เด็กชายวัลลภ  กิ่งผา
30. เด็กชายวีระพล  ศรีพูล
31. เด็กชายสิรวิชญ์  สารภาพ
32. เด็กหญิงสิริวิมล  ใสกระจ่าง
33. เด็กหญิงสุมิตราพร  จุลทัศน์
34. นายอภิสิทธิ์  อนันทวรรณ
35. นายอมรชัย  บริบูรณ์
36. นายอรรถพล  ไชยสุรินทร์
37. เด็กหญิงเกื้อกูล  จิณะแสน
38. เด็กหญิงเธียรพร  กระจ่าง
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
40. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาวจิตโสตถิสุดา  กฤษณสุวรรณ
2. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
3. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
4. นายปกาศิต  ศรแก้ว
5. นายภูเบศ  จรุงศรี
6. นางสาวศิรินยา  ต้นสาร
7. นายสุทธิพงษ์  สมศรี
8. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางพรทิพย์  บุตรไชย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญชพร  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมเพาะ
4. เด็กหญิงธิติสุดา  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงลัธวรรณ  เคนประคอง
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย