สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายสุธี  วงศ์คูณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์พัฒน์
2. เด็กชายโภควินท์  บริสาร
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายภัทธพงศ์  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
4 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โสมเจริญ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีลาดเลา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
5. เด็กหญิงชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญสัตย์
7. เด็กชายชัยยศ  ชิงชัย
8. เด็กชายญัตติพงศ์  กองแก้ว
9. นางสาวฐิฆัมพร  เฉลิมบุญ
10. นายณัฐกฤต  เข็มรักษ์
11. เด็กหญิงณัฐชนัน  อาบสันเทียะ
12. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
13. เด็กหญิงณิชกานต์  ไทยธุระไพศาล
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง
15. นางสาวธันยมัย  วิเศษศุกล
16. เด็กชายธีรภัทร  กันหา
17. นางสาวนพมาศ   ตระการไทย
18. นายนันทพงศ์  สิงห์นวลคำ
19. นายปฏิภาณ  ธัญนิพัทธ์
20. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
21. เด็กหญิงปองกานต์  พรมประดิษฐ์
22. นายพิเชฐ  เจตน์จงใจ
23. เด็กหญิงมณปรีญา  ประชาราษฎร์
24. นางสาวรุ่งฤทัย  ชำนาญเวช
25. เด็กชายร้อยณัฐ  ชาลี
26. เด็กหญิงลลิตา  ชนะวงศ์
27. เด็กหญิงวริศรา  แสงไชย
28. เด็กชายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
29. เด็กชายวัลลภ  กิ่งผา
30. เด็กชายวีระพล  ศรีพูล
31. เด็กชายสิรวิชญ์  สารภาพ
32. เด็กหญิงสิริวิมล  ใสกระจ่าง
33. เด็กหญิงสุมิตราพร  จุลทัศน์
34. นายอภิสิทธิ์  อนันทวรรณ
35. นายอมรชัย  บริบูรณ์
36. นายอรรถพล  ไชยสุรินทร์
37. เด็กหญิงเกื้อกูล  จิณะแสน
38. เด็กหญิงเธียรพร  กระจ่าง
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
40. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาวจิตโสตถิสุดา  กฤษณสุวรรณ
2. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
3. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
4. นายปกาศิต  ศรแก้ว
5. นายภูเบศ  จรุงศรี
6. นางสาวศิรินยา  ต้นสาร
7. นายสุทธิพงษ์  สมศรี
8. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
 
5 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายศวริศ  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
1. นายพิทยา  คล้ายประยงค์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธีมากร  ดีใจ
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางพรทิพย์  บุตรไชย
 
8 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญทม
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงจันทรวดี  ศรีคำ
4. นายพีระพงษ์  พงษ์เกษ
5. นายภาคภูมิ  พรมใบ
6. เด็กหญิงมธุรส  มณฑาทิพย์
7. เด็กหญิงลักขณา  สวัสดิ์นะที
8. เด็กชายวุฒิชัย  พละพรม
9. เด็กหญิงศศิธร  บุระกรณ์
10. เด็กหญิงศิริกันญารัตน์  เพิ่มทอง
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
12. เด็กหญิงษัณสุดา  โนนสูง
13. เด็กหญิงสินีนาฏ  ภักดีโชติ
14. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
15. เด็กหญิงสุภาวดี  ก้านท้าว
16. เด็กหญิงสุรีพัฒน์  คำภะวา
17. เด็กหญิงอรนุช  ศรีบุญเรือง
18. เด็กชายอรรถพล  มีพันธ์
19. เด็กหญิงอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
20. เด็กหญิงเจนจิรา  สมดา
21. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มะเค็ง
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
2. นายทวีลาภ  ศรีขาว
3. นายมงคล  รุมพล
4. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
5. นายเฉลียว  ศิริดล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญชพร  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมเพาะ
4. เด็กหญิงธิติสุดา  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงลัธวรรณ  เคนประคอง
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายชนะชัย  มูลคำเหลา
2. นางสาวณัฐริญา  สุราวุธ
3. นางสาวมณีรัตน์  กล้าหาญ
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกชกร  เวียงคำ
2. นางสาวอภิญญา  พลศักดิ์
3. นายอาทิตย์  โพธิ์ชัย
 
1. นางอรทัย  สิงหนาค
2. นายอานิรุทธิ์  สิงหนาค
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายฐิตานนท์  จึงเจริญนรสุข
2. นายธนา  งามเพ็ชร
 
1. นางจุฬาวัลย์   ชนะมะเริง
2. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคกกลาง
2. นางสาวชนันสิริ  กิ่งทวยหาญ
3. นายอุทัย  บัวดี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  มูลทา
2. เด็กชายจักรกรี  สลับศรี
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  เริกกระโทก
 
1. นายอาวิรุทธิ์  สีดา
2. นางเพชราภรณ์  พิมพา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  โปร่งฟ้า
2. เด็กชายอนัน  สุวรรณดี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
16 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติ  ดวนสูง
2. นายสิทธินันท์  อ่อนมา
3. นายสิริชัย  ศรีชัย
 
1. นายรัฐพล  คำแก่น
2. นายอุกฤต  ทีงาม
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 59.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำคง
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  บัลลัง
2. เด็กชายศรัณย์  คำภา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมคุณ
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นายอมร  ชาลี