สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายฐิตานนท์  จึงเจริญนรสุข
2. นายธนา  งามเพ็ชร
 
1. นางจุฬาวัลย์   ชนะมะเริง
2. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกชกร  เวียงคำ
2. นางสาวอภิญญา  พลศักดิ์
3. นายอาทิตย์  โพธิ์ชัย
 
1. นางอรทัย  สิงหนาค
2. นายอานิรุทธิ์  สิงหนาค
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคกกลาง
2. นางสาวชนันสิริ  กิ่งทวยหาญ
3. นายอุทัย  บัวดี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ