สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 1. นายศักดิ์ดา  วงศ์หินกอง
2. นายอธิศ  วัดเวียงคำ
3. นายเชาว์วรรธน์  สิงห์ทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  นาคะรังษี
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหลมไธสง
3. เด็กหญิงจันทมาส  กิเลน
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นายพัทรวิชญ์  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สิทธิมงคล
2. เด็กหญิงอาภารัตน์  กงนารี
 
1. นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์
 
4 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนกร  นามวงษ์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
5 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ภูธรศรี
2. เด็กชายกฤตเมธ  บุตรเต
3. นางสาวจริญญา  พิมพลทอง
4. เด็กชายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
5. นางสาวชนิกานต์  ยศพิมพ์
6. นายธนกร  นามวงษ์
7. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
8. เด็กหญิงฟ้าใส  ปานสุวรรณ
9. เด็กหญิงภัสธิตา  กันทะวงศ์
10. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
11. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
12. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
13. นางสาวเขมนิภาส์  เบญจพุฒิพัฒน์
14. เด็กชายเทพศิลป์  วังธรรม
15. นางสาวเนตรนารี  พระธาตุ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นายสถิต  วิเศษสัตย์
3. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์