สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 8 โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กหญิงโสพิศ  ใจคิด
2. เด็กหญิงโสรยา  ใจคิด
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางพิรุณพรรณ  เต็มวงษ์
 
2 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 64.92 ทองแดง 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ธรรมมิยะ
2. นายกฤตเมธ  รามศิริ
3. นางสาวกลจิรา  บัญชาศักดิ์
4. นางสาวจันทิมา  ดีสุข
5. นางสาวจันทิราพร  พรมดี
6. นายจิตติ  ผดุงกิจ
7. นางสาวชนกกานต์  ถวิลไพร
8. นางสาวชยานิฐก์  โภชะ
9. นางสาวชัชชญา  แสนใจวุฒิ
10. นางสาวดิษิรา  คำมา
11. นางสาวทัศนัยภรณ์  โมรีรัตน์
12. นายธนกร  นามวงษ์
13. นายธนวัตร  ขันชุมพล
14. นายธีระวัฒน์  บานเย็น
15. นางสาวนวพร  กองมณี
16. นายบริพัตร  เพียงพานิช
17. นางสาวปฎิญญา  นันทะผา
18. นางสาวปรารถนา  น้อยศิริ
19. นายพงศธร  แก้วพิลารมย์
20. นายพงษ์เทพ  เสนานุช
21. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์
22. นายภานุพงษ์  ธรรมมิยะ
23. นายยงศธร  โคตรบุตร
24. นายยงศธร  โคตรบุตร
25. นางสาวรัชนีกร  คณะศิริวงศ์
26. นายรัฐธรรมนูญ  สร้อยโสม
27. นายวินิช  เพียงพานิช
28. นายศรัญญู  อาจแก้ว
29. นางสาวศิรินทรา  เพชรฤาชา
30. นายสงกรานต์  บุตรโยจันโท
31. นางสาวหทัยรัตน์  คำภูแก้ว
32. นางสาวหทัยรัตน์  พะนิรัมย์
33. นางสาวอภิชญา  มงคลชัย
34. นางสาวอรญาดา  อินทะผิว
35. นางสาวอารียา  สุวรรณศรี
36. นางสาวเพ็ญทิวา  สุระชัยปัญญา
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
2. นายประวิตร  บุญประคอง
3. นายวิทยา  ศรีภูธร