สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวทิตยา  ทะสุใจ
2. นายธนวัฒน์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวรจนา  หมั่นขัน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
2. นายพินิจ  ทังสุนันท์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุท  ยะเรือน
2. นางสาวชุติมา  วิลัยทอง
3. นางสาวน้ำฝน  อุตาเรือน
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจันทร์จุรี  ชมภู
2. นางสาวนิยดา  อุตเรือน
3. นางสาวศิริลักษณ์  เอี่ยมไผ่
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร  บุญมี