สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 63.89 ทองแดง 10 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
2. นางสาวปพิชยา  ชัยวงค์
3. นายศุภโชค  พงษ์ตุ้ย
4. นายสมลักษณ์  เป็งสินธุ์
5. นายอลงกต  ชีชะนะ
 
1. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
2. นายมานะ  เดชเจริญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายสถาพร  ไชยเจริญ
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัชณา   ธรรมเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม