สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายส่งศักดิ์  ริยะป่า
 
1. นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกรชวัลย์  จุ้มฝน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เทพศร
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.16 ทอง 5 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายอานุภาพ  ไววาง
 
1. นายดำเกิง  แก้วยศ
 
4 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา   สุนันต๊ะ
2. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
3. นางสาวปิยะฉัตร   เครือธง
4. นางสาวรุ่งทิพย์   บุญโพธิ์
5. นางสาววราภรณ์  คำตา
6. นางสาววริศรา   ปองทอง
7. นางสาวสิริยากร   สิทธิโชคตระกูล
8. นางสาวสุธินี   สุภาผาบ
 
1. นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน 1. นางสาวกษิรา  ทองพิมพ์สิงห์
2. นางสาวรินขวัญ  วงค์เนตร
3. นางสาวอัฐชญา  กล้าหาญ
 
1. นายวันชัย  อินทร์วรรณ
2. นายสุทธิพงษ์  สมเทศ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงวะนา
2. เด็กชายสิทธิชน  ไชยอุปละ
3. เด็กชายเนติธร  ใจงิ้วคำ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายวรเทพ  วันกาล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.3 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวนิโลบล  ผางวะนา
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม