สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.3 ทอง 12 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ 1. เด็กชายนราธร  จอมฟู
2. เด็กหญิงอรวรา   ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวประภาวดี  คำเขื่อน
2. นางเครือวัลย์  โพธิวงศ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ค้างศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์  หลงแหลง
3. เด็กชายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวพิมพา  โจ้นทาวงศ์