สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวภารวี  เสนาะสลุง
2. นายสุรศักดิ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
2 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณรินธร  วรรณสุข
2. นางสาวประภาพร  แก้วตาล
3. นางสาวปรีดาภรณ์  แสงเดช
4. นางสาวพักตร์ดิศร  อนุสรศักดิ์
5. นางสาววรรณพร  ศรีสง่า
6. นางสาวสุภารัตน์  กองแสน
7. นางสาวอนงค์นาถ  สีนวลผ่อง
8. นางสาวอภิสรา  สืบแสน
9. นางสาวอุบลวรรณ  จอดนอก
10. นางสาวเมธาภรณ์  สุริยธน
11. นางสาวเยาวลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
12. นางสาวไข่มุก  วันพุธ
 
1. นางสมพร  ธูปทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 74.7 เงิน 12 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ฤทธิสาร
2. นายอภิรยุทธ  ทันใจ
 
1. นางยุพิน  ทันใจ