สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. เด็กชายประวีร์  แก้วสีหมอก
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศิลากุล
2. นางสาวกิตติวรา  กาวิจันทร์
3. นางสาวจิราพร  มาลี
4. นางสาวจีรนันท์  จงทอง
5. นางสาวชญานิษฐ์  ภิรมย์ชม
6. นางสาวณัฐพร  บุญจันทร์
7. นายณัฐพล  หักหาร
8. นางสาวนภาพรรณ  เขาทอง
9. นางสาวนันทพร  สิงห์คำ
10. นางสาวบัณฑิตา  สิงห์โต
11. นางสาวปัถยานี  สลุงอยู่
12. นายพลวัตร  คล้ายนิ่ม
13. นางสาวพิชชานันท์  ธโนปจัยสิทธิคุณ
14. นายวชิรพล  วิทยา
15. นายวรภพ  สง่าวงษ์
16. นางสาววันวิสา  ทรงบันดิษฐ์
17. นางสาวศิรีโสภาพรรณ  กลางท่าไค่
18. นางสาวศุภรัตน  พัฒนพงศ์โสภณ
19. นางสาวสุนิสา  ตะกรุดเพชร
20. นางสาวโมฬีมาศ  โมฬีพันธ์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
2. นางนิตยา  มีนา
3. นายปรีดา  มีนา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิลัน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วิบูลย์อรรถ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พิณเสนาะ
 
1. นางสาวชลธิชา  ฉิมมา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  สโมสร
2. นายนันทวุฒิ  ใจเย็น
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี   แววสว่าง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวชลธิชา  ขยันสลุง
2. นายธงชัย  ศรีบำรุง
3. นายธนพันธ์  นิลสง่า
4. นางสาวรวิฏา  ศรีชะนะ
5. นางสาววราพร  โคตภูเวียง
6. นายวัชรพงศ์  เขียวกุล
7. นางสาวสลิลทิพย์  บุญเลิศ
8. นางสาวอนงค์นาถ  ทองเกิด
9. นางสาวอรุณรัศมี  วิเชียร
10. นายเกียรติศักดิ์  ม่วงเขียว
 
1. จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว
2. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวรุ่งนภา  มาเยอะ
2. นางสาวสุชาดา  โนนนก
3. นายอรุณ  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวพนิดา  น้อยศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า