สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวภัทราพร   คุ้มทรัพย์
2. นางสาวรัตติกาล  วิจิตรโท
3. นางสาวศิริรักษ์   เกตุเผือก
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร   สาริกา
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกุลเดช  โพธิ์แดง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กีรติมาพงศ์
3. เด็กชายธนกฤตย์  พลอยดีเลิศ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เต่าน้อย
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธนพล  กลิ่นคง
2. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
3. เด็กชายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
2. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายสุขเลิศ  สุภากรณ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายพีรภาส  น่วมนุ่ม
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธนพล  กลิ่นคง
2. นายวิทวัส  พรมโชติ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
2. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิโลบล  เจือทอง
3. เด็กหญิงภนิมมาศ  ประพฤติดีพร้อม
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร   สาริกา
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  แสนกล้า
2. เด็กชายอภิชน  พันทา
 
1. นางพรทิพย์  ทานะมัย
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายพีรภาส  น่วมนุ่ม
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อริวันนา
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ต่อ
3. เด็กชายณัฐพร  ยิ้มแย้ม
4. เด็กชายธนกร  ขุนศรี
5. เด็กชายธนาคร  แสนอินทร์
6. เด็กชายสรศักดิ์  สามารถ
7. เด็กชายเอกลักษณ์  ธงทอง
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.7 เงิน 7 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายวิทวัส  พรมโชติ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.65 ทอง 7 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
 
1. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจณา  หอมสุวรรณ
2. นางสาวจันทนีย์  เจือทอง
3. นายณัฐพงศ์  สถิตยะบุตร์
4. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมณฑา
5. นายมโนเสกข์  โท้อยู่
 
1. นางสาวพิชญ์อาภา  ก่ำเซ่ง
2. นางภาวนา  เทียนขาว
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงฌัชฌา   เขียวสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐติรัตน์   เกียรติสุต
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ   วันทโภคาธรรม
 
1. นายอรรถบดี   วิศิษฎ์วัฒน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  โชคพานิช
2. เด็กชายทัศน์ชัย  ปิ่นทอง
3. เด็กชายธรรมสิงห์  มลฑา
 
1. นางฐิติพร  หงษ์ทอง
2. นางทิตยารัตน์  ยอดเมือง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 12 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมแสง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปั้นเอี่ยม
3. เด็กชายฐาปกรณ์  สุกุลปริวรรต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ช่วย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดาราตระกูล
6. เด็กชายธีรนัย  ดำสกุล
7. เด็กชายปรเมษฐ์  จิวรรจนะโรดม
8. เด็กหญิงวิริยาพร  รอดสกุล
9. เด็กชายเขมรินทร์  เหลืองมั่นคง
10. เด็กชายเทิดทูน  เพราะกระโทก
 
1. นายสุริยัน  เปลี่ยนทันผล