สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  บัวงาม
2. เด็กหญิงทิพฤทัย  ช่างเหล็ก
3. นางสาวธัญญารัตน์  จงขจรสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงศยามล  ศรีจันทร์เทพ
6. เด็กหญิงสรัญญา  แก่นจันทร์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  กันบาง
8. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มเลิศ
9. นางสาวสุมณฑา  พิมพ์ดี
10. นางสาวสุมลทิพย์  พิมพ์ดี
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
2. นางอัมพา  เพ็ชรนิธิ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายบงการ  แก้วนวม
2. นางสาววรรณนิภา  ศรีใส
3. นางสาวสุกัลยา  อำนาจ
 
1. นายจตุรงค์  รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง