สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกมนทิพย์  ดีมังกร
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  ศิลปนภาพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  บัวงาม
2. เด็กหญิงทิพฤทัย  ช่างเหล็ก
3. นางสาวธัญญารัตน์  จงขจรสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงศยามล  ศรีจันทร์เทพ
6. เด็กหญิงสรัญญา  แก่นจันทร์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  กันบาง
8. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มเลิศ
9. นางสาวสุมณฑา  พิมพ์ดี
10. นางสาวสุมลทิพย์  พิมพ์ดี
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
2. นางอัมพา  เพ็ชรนิธิ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพรประภา  เซี่ยงลี่
2. นางสาวพิมลวรรณ  สุดใจ
3. นายวุฒิชัย  ด้วงคำ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
2. นายเรวัต  ยุทโท
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงอัครัศมิ์สรี  สุขเอี่ยม
 
1. นางพรรณทิพย์  ยิ้มประเสริฐ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ท่าไว
2. เด็กชายนิตินนท์  เพ็งเลา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเชียร  ทองสมนึก
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธัญชนก  พุทธไพบูลย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ขุนทอง
 
1. นางสาวลัดดา  ทองประจวบโชค
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายบงการ  แก้วนวม
2. นางสาววรรณนิภา  ศรีใส
3. นางสาวสุกัลยา  อำนาจ
 
1. นายจตุรงค์  รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง