สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชนมภูมิ  แต่งเติมพิน
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวอมรภัทร  เสริมทรัพย์
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิมาภรณ์  เครือละม้าย
 
1. นางภรภัทร  วิริยางกูร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปกเกศ  คณารักสมบัติ
 
1. นางรัตนา  อ่อนแก้ว
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกิตติธัช   ศิลปชัย
2. นายมงกุฎ    คลังพรคุณ
 
1. นายกำธร   ใช้พระคุณ
2. นายปิยะพงษ์    สุวรรณพาเพลิน
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย