สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.13 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายจีระสิทธิ์   ลิมป์ธนบดี
2. เด็กหญิงพจีกานต์   เกตุสวัสดิ์สมคร
3. เด็กหญิงสุธีนาถ   หลีล้วน
 
1. นางสาวพรศรี    บุญญาสถิตสถาพร
2. นางสาวไอลดา   สีสำลี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปวเรศ   พิสิฐศาสตร์
2. นางสาวพินทุสร   เพียรดวงศรี
 
1. นายประกิต   สวัสดิวิชัย
2. นางพรสวรรค์   เพียรดวงศรี