สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวพิชชาพร  เปรื่องประสพ
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวศิรประภา   มีทิพย์
2. นางสาวอัญธิกา   ชมชื่น
3. นางสาวเกวลิน   แย้มรัศมี
 
1. นางกาญจนา   บุญประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายชาลี  ฉอย
 
1. นางปรินันท์  เทพรัตน์