สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวพิชชาพร  เปรื่องประสพ
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายนภัทร  หลิมศิโรรัตน์
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.13 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายจีระสิทธิ์   ลิมป์ธนบดี
2. เด็กหญิงพจีกานต์   เกตุสวัสดิ์สมคร
3. เด็กหญิงสุธีนาถ   หลีล้วน
 
1. นางสาวพรศรี    บุญญาสถิตสถาพร
2. นางสาวไอลดา   สีสำลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิมาภรณ์  เครือละม้าย
 
1. นางภรภัทร  วิริยางกูร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปวเรศ   พิสิฐศาสตร์
2. นางสาวพินทุสร   เพียรดวงศรี
 
1. นายประกิต   สวัสดิวิชัย
2. นางพรสวรรค์   เพียรดวงศรี
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวศิรประภา   มีทิพย์
2. นางสาวอัญธิกา   ชมชื่น
3. นางสาวเกวลิน   แย้มรัศมี
 
1. นางกาญจนา   บุญประเสริฐ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชนมภูมิ  แต่งเติมพิน
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวอมรภัทร  เสริมทรัพย์
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกิตติธัช   ศิลปชัย
2. นายมงกุฎ    คลังพรคุณ
 
1. นายกำธร   ใช้พระคุณ
2. นายปิยะพงษ์    สุวรรณพาเพลิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปกเกศ  คณารักสมบัติ
 
1. นางรัตนา  อ่อนแก้ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายชาลี  ฉอย
 
1. นางปรินันท์  เทพรัตน์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย