สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจหล้า
2. เด็กหญิงจิฬาภา  ธงฉิมพลี
3. เด็กหญิงณัฐมล  เข็มบุปผา
4. เด็กหญิงรินลดา  กอสัมพันธ์
5. นางสาวลลิตา  ทองหาญ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. เด็กหญิงสุพัฒตา  วันดา
8. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
9. เด็กหญิงสุวลักษณ์  มโนมัย
10. เด็กหญิงสุวิมล  ชูควร
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสดงคุณ
12. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
3. นายผจญ  จันธิดา
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทร   เมืองรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวันวิสา   โม้ทองสี
3. เด็กชายวีระศักดิ์   พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญลักษ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  โมกไธสง
3. เด็กชายจันทพร  เกษภูงา
4. เด็กหญิงจิตรดา  มุขพรหม
5. เด็กหญิงทยิดา  นุชรักษา
6. เด็กชายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  โธภิราม
8. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พูลมี
9. เด็กหญิงมาลิสา  มาจาก
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นายจักรกริช  ทรัพย์ประสม
2. นายรัชศักดิ์  เดชขจร
3. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายวีร์ภัทร์  ชื่นคำ
2. นางสาวอริยา  ปะตาทะยัง
 
1. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นางวัสสา  ประวะเสนัง
 
5 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายปริตต์   กุลทิพย์
2. นายเจษฎา   นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิราภา  มีแสงเพชร
2. นางสาวศิลาวัลย์  อุ่นอาวรณ์
3. นายเอกชัย  ทุกข์จาก
 
1. นายอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  จัดม่วง
2. เด็กชายธนกฤษณ์  ยังดี
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
2. นางเกษกนก  สุขแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สามล
2. นางสาวณัฐสิมา  เกษการณ์
3. นางสาวนฤมล  นินสว่าง
4. นางสาวศุภรัตน์  เจริญรส
5. นางสาวแสนยากร  เกิดขำ
 
1. นายปริญญา  จันดาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  กิ่งไผ่กลาง
2. เด็กหญิงชลลดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงศุภานัน  พรหมดี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาบุญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวสอาด
 
1. นางมณฑา  กสิณศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
11 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
3. นายธีรวัฒน์  ศรีวรรณ์
4. นายภานุ  กองเครือวัลย์
5. นางสาวมณฑาทิพย์  ดีโนนอด
6. นายราชัน  จันทร์แสง
7. นางสาววาสนา  แซ่เติ๋น
8. นายสมศักดิ์  ผลวิเศษ
9. นางสาวสุนทรี  จันทรศรี
10. นางสาวสุนารี  วิวัฒน์ภัทรสกุล
11. นางสาวอภิญญา  แซ่เลี้ยว
12. นายเอกพันธ์  วังคีรี
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาววีรัตน์ชญา  วารี
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 8 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ปาแสนกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ปัสสา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์กุล
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
2. นางศรีไพร  มาเขียว
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววรรณิภา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสุจาริณี  ขำวารี
3. นายเฉลิม  กุลประเสริฐ
 
1. นายปริญญา   อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง 10 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  เงินเดือน
2. เด็กชายศรัญญู  คงมา
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
2. นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิพรม
2. เด็กหญิงพรรษมน  บุญจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงรจนา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายมงคล  อนุพันธ์
2. นายวรภพ  นาคะพงษ์
3. นายเจษฎา  สั่งแก้ว
 
1. นายฌานัณท์  นิลเศษ
2. นายสมหมาย  กรพิทักษ์