สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สมุทรคีรี
2. นายรัฐพงศ์  บุญอุ้ม
3. นายราเมศ  บุญคง
 
1. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  พุทธิชนม์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงจิตรมณี  ขจรมา
4. นางสาวธัญชนก  ช้างเฟื่อง
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เที่ยงชัด
 
1. นางชลกร  โอทาน
2. นางสาวถวิล  แสนกล้า
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 7 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณฐพล  แซ่หลี
2. นางสาวธนัชชา  ลิขิต
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวมัชฌิมา  คมขำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวอัญชิสา  มุ่งหาผล
 
1. นางปวริศา  จันทศร
 
6 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายนพพล  วงศ์ประดิษฐ์
2. นางสาวฤทัยชนก  นามวิเศษ
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายกิตติพช   แม่นมั่น
3. เด็กชายธนารักษ์  สังวาลย์เล็ก
 
1. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายพิทยา  แช่มช้อย
2. นางสาวสุชาวดี  ไชโย
3. นายอานนท์  วงษ์บุบผา
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรงค์  ปะสิ่งชอบ
2. นายชัยณรงค์  ไชโย
3. นายสุรศักดิ์  ธรรมชาติ
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อวยชัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ระหง
3. นางสาวณัฐสิมา  คงอนันต์
4. เด็กชายปิยวัช  ชื่อตรง
5. เด็กหญิงมนทกานต์  ถมปัตย์
6. เด็กหญิงลักขณา  เจริญวัย
7. นางสาวลิปิการ์  แม่นหมาย
8. เด็กหญิงวทันยา  ติรวรรณาวิทย์
9. เด็กหญิงอัมพิกา  ขวัญยืน
10. เด็กหญิงไอลดา  พงษ์แพทย์
 
1. นายสุภกิจ  แก้วดวงดี
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
3. นายอนันต์  เกตุบำรุง