สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  สืบไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา   โฉสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐวัตร  คำวงศ์
4. เด็กชายทวีรัตน์  นาคเรืองศรี
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  มงคลศรีสะอาด
6. เด็กหญิงผกามาศ  ก้อนเพ็ชร์
7. เด็กชายศิวพจน์  ภูจอมดาว
8. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดกัน
9. เด็กหญิงอาคีรา  สาสูงเนิน
 
1. นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิตร
2. นางสุภาวดี  ปิติทานันท์
3. นางสาวอภิญญา  เจริญกิจ