สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกฤษ  ไชยวงค์
 
1. นางกนิษฐา  เลิศมงคล
 
2 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัส  ฤกษ์ทวี
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
3 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง 1. นางสาวจุฑามาศ  ชลมาศ
2. นางสาวชัชชญา  บุญเพิ่ม
3. นางสาวณัฐธิดา  ไชยนาม
4. นายณัฐภัทร  สอสูงเนิน
5. นายดาวฟ้า  สุจินดา
6. นายธวัชชัย  พฤกษาสะ
7. นางสาวปภาวดี  ยี่คำ
8. นางสาวพรรณิภา  หอมเย็น
9. นางสาวพิมพ์นารา  นาคฉัตรีย์
10. นายภรัญญู  มีบุญ
11. นางสาวมุทิตา  กว้างมาก
12. นายศรัญญู  ดิสริยะกุล
13. นายสิทธิวงศ์  คลาดโรค
14. นางสาวสุภาพร  อ่อนลมัย
15. นายเกรียงศักดิ์  งามวิไล
16. นายเอกชัย  ศิริมหา
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นายทวีสิทธิ์  อิศรเดช
3. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
4. นายสมศักดิ์  ทองปาน
5. นางอรทัย  ทองปาน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1. เด็กชายชยณัฐ  จันทร์โต
2. เด็กหญิงณัฐมน  สินธุเสน
3. เด็กชายวชิรหัตถ์  ขันธแก้ว
 
1. นายปิยะโชติ  วงศ์ประเสริฐ
2. นายอารีย์  ตรีวุช
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงซาบริน่า  เวลดูเซน
 
1. Ms.Sonia  Da-anton-Dalen