สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์  โด่งดัง
 
1. นางสาวถมทอง  อดทน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวไพลิน  เฟอเรย์
 
1. นางสาวศรัณยา  ฤทธิเลิศ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวขวัญเกล้า  ดาวรุ่งเรือง
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  พิศาลพัฒนกุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประไพตระกูล
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุขเสวี
 
1. นางจำเนียร  วงศ์สุทธิ์
2. นางนุชากร  คำประดิษฐ์