สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  พิศาลพัฒนกุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประไพตระกูล
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุขเสวี
 
1. นางจำเนียร  วงศ์สุทธิ์
2. นางนุชากร  คำประดิษฐ์
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายชวิศ  ไกรอินทร์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  หวานฤดี
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธเนศ  กุลจารุสิน
 
1. นางสุเนตรา  ศรีสุข