สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงไกวัลสิริ  ไกรวัลย์
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกฤษ  ไชยวงค์
 
1. นางกนิษฐา  เลิศมงคล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  พิศาลพัฒนกุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประไพตระกูล
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุขเสวี
 
1. นางจำเนียร  วงศ์สุทธิ์
2. นางนุชากร  คำประดิษฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายชวิศ  ไกรอินทร์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  หวานฤดี
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวรัตจนา  นนทญาทรัพย์
 
1. นางศันสนีย์  สมาธิวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  สมเชื้อเวียง
2. นางสาวชุติมา  พฤกษา
3. นางสาวณัฐริกา  ทองหลอม
4. นางสาวธนศรณ์  ตั้งสุปรีชาเมธ
5. นางสาวพรธิดา  ไทยเกิด
6. นางสาวพรลภัส  สุทนต์
7. นางสาวระวีวรรณ  ทัดคุ้ม
8. นางสาวรัตติยากรณ์  รักน้ำเที่ยง
9. นางสาวศิริวิมล  หมั่นสระเกษ
10. นางสาวศิโรรัตน์  ศิริสุขเจริญพร
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์  โด่งดัง
 
1. นางสาวถมทอง  อดทน
 
8 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัส  ฤกษ์ทวี
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 11 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติภณ  มณฑาจันทร์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวขวัญเกล้า  ดาวรุ่งเรือง
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.7 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรณภัช  สายพานทอง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง 4 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวภิรมย์พร  อนันตวงศ์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสงวนศิลป์
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
14 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง 1. นางสาวจุฑามาศ  ชลมาศ
2. นางสาวชัชชญา  บุญเพิ่ม
3. นางสาวณัฐธิดา  ไชยนาม
4. นายณัฐภัทร  สอสูงเนิน
5. นายดาวฟ้า  สุจินดา
6. นายธวัชชัย  พฤกษาสะ
7. นางสาวปภาวดี  ยี่คำ
8. นางสาวพรรณิภา  หอมเย็น
9. นางสาวพิมพ์นารา  นาคฉัตรีย์
10. นายภรัญญู  มีบุญ
11. นางสาวมุทิตา  กว้างมาก
12. นายศรัญญู  ดิสริยะกุล
13. นายสิทธิวงศ์  คลาดโรค
14. นางสาวสุภาพร  อ่อนลมัย
15. นายเกรียงศักดิ์  งามวิไล
16. นายเอกชัย  ศิริมหา
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นายทวีสิทธิ์  อิศรเดช
3. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
4. นายสมศักดิ์  ทองปาน
5. นางอรทัย  ทองปาน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1. เด็กชายชยณัฐ  จันทร์โต
2. เด็กหญิงณัฐมน  สินธุเสน
3. เด็กชายวชิรหัตถ์  ขันธแก้ว
 
1. นายปิยะโชติ  วงศ์ประเสริฐ
2. นายอารีย์  ตรีวุช
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายธเนศ  เกษมพิณ
2. เด็กชายสรัล  ศรวงษ์
3. เด็กชายอรรถพล  ศรแสดง
 
1. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  กฤษณะประยูร
2. นางสาวนริศรา  สืบนุสรณ์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุดดี
4. นายอนาวิล  บุญฤทธิ์
5. นางสาวอภิชญา  สุทัดสัน
6. นายเอกสิทธิ์  สิทธิประสงค์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายกีรติกรณ์  กันกระจ่าง
2. นายจีรศักดิ์  คงอยู่
3. นายศตวรรษ  สอาดรัตน์
4. นายศราวิน  พิศดาร
 
1. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาญถิ่นดง
3. เด็กหญิงโสพิศ  แหลมคม
 
1. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
2. นายมิตร  โทบุรี
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธเนศ  กุลจารุสิน
 
1. นางสุเนตรา  ศรีสุข
 
21 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงซาบริน่า  เวลดูเซน
 
1. Ms.Sonia  Da-anton-Dalen
 
22 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธันว์ฐิติ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนาวี  เวทวงค์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวไพลิน  เฟอเรย์
 
1. นางสาวศรัณยา  ฤทธิเลิศ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง 7 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภัคพล  ศิริผันแก้ว
 
1. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.7 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพิชชาพร  ประดิษฐพฤกษ์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  สืบไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา   โฉสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐวัตร  คำวงศ์
4. เด็กชายทวีรัตน์  นาคเรืองศรี
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  มงคลศรีสะอาด
6. เด็กหญิงผกามาศ  ก้อนเพ็ชร์
7. เด็กชายศิวพจน์  ภูจอมดาว
8. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดกัน
9. เด็กหญิงอาคีรา  สาสูงเนิน
 
1. นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิตร
2. นางสุภาวดี  ปิติทานันท์
3. นางสาวอภิญญา  เจริญกิจ