สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 12 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวกานติมา  โสมณวัฒน์
2. นางสาวชฎาพร  เพชรนิล
3. นางสาวทัศนีย์  เอี่ยมสุพรรณ
4. นายธนวัฒน์  ศรีเกษม
5. นางสาวธนาภรณ์  แก้วสุขใส
6. นางสาวธันยพร  นุ้ยพิน
7. นายนทีกานต์  เศษลือ
8. นางสาวนลินี  คูสาย
9. นางสาวปรียานุช  มีอยู่เต็ม
10. นายพิสิทธิ์  บุณนะอภัย
11. นายภานุพงศ์  เชื้อแก้ว
12. นางสาวภิชยาภรณ์  จันทรชู
13. นางสาวรัตติกาล  ม่งเก
14. นางสาววนิดา  โต๊ะพ่อ
15. นายสันติ  เพชรนุ้ย
16. นางสาวสุภาพร  ดำรักษ์
17. นางสาวหยก  บำรุงเวช
18. นายอชิระวิชญ์  โชครุ่งเจริญถาวร
19. นางสาวอทิตยา  กุศล
20. นายอานนท์  ทวีพันธ์
 
1. นางกัลญารัตน์  คงกัลป์
2. นางสาวภัทราวดี  แก้วผุดผ่อง
3. นายวรรณชัย  ทองจันทร์แก้ว
4. นายสุวโรจน์  สุดจิตร
5. นายอาสาด  ขุนเศษ