สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกฤตพร  นาคปลัด
 
1. นางสาวจันทกานต์  เกลี้ยงประดิษฐ์
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายอภิรักษ์  สิทธิโม
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายคริษฐ์  ศรีพยองศักดิ์
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  นุ่นสังข์
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  ทรงชัย
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์