สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  มะอาจเลิศ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวัฒน์  คุ้มสีวัย
2. นายธนวุฒิ  คุ้มสีวัย
3. นายวิชิต  แวงวรรณ
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายวีรพันธ์  โชติแสง
2. นายสิทธิเทพ  อัคคะประสา
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายศักดิ์สิทธิ์   สาขามุละ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรพร  วังซ้าย
2. เด็กหญิงภิมลพรรณ  ภูขำ
3. เด็กหญิงวิภาพร  สรรพวุธ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางปราณีย์  จันปาน
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปรีชา  ระดาพัฒน์
 
1. นางสาวอุษา  ชมภูพฤกษ์