สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสินธุชา  ภาโคกทม
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
2 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายภควรรษ  พันธุ์คงดี
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
3 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุชมภู
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาวรรณา
3. เด็กชายภูมิปัญญา  ไชยพิมพา
4. เด็กหญิงรัตน์อรุณ  ตะสนท์
5. เด็กหญิงรุ่งศิริ  แล่แพ่ง
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุมกลาง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจธรรม
8. เด็กหญิงสุธิดา  บุดดาวงศ์
9. เด็กชายอธิวัตร  เงินยวง
10. เด็กหญิงอักษรานันท์  เผ่าภูธร
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
4 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
5 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามณี
3. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
4. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
5. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
6. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
7. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
8. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
9. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
10. นางสาวเบญจมาศ  วงศ์สูงยาง
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีมา
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  จันพิมพา
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  นันโท
2. นายกิตติพงษ์  สิงห์คำ
3. นายกิตติพงษ์  พันธ์แก้ว
4. นางสาวจุฑารัตน์  วงษ์ทอง
5. นางสาวจุลนีย์  ภูมิวิเศษ
6. นางสาวชัชธิดา  ลิขิตอัมพร
7. นายชัยณรงค์  ทิพย์ทำมา
8. นายชัยพร  รึผาดำ
9. นายปรีชา  ชาติงาม
10. นายภาคภูมิ  ยักคะฮึม
11. นางสาวมยุรา  ราชแสง
12. นายวรวุฒิ  แสงนอก
13. นายศิวกร  กระแสศัพย์
14. นายสมใจ  ไชยสนาม
15. นางสาวสุธาสินี  น้อยบุดดี
16. นายสุริยัน  แก้วลาญ
17. นายสุรเกียรติ  ปัจจัย
18. นางสาวหทัยชนก  ด้วงคำ
19. นายอภิรักษ์  พงษ์อุทธา
20. นางสาวเกศดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
2. นางปราณีต  อุดมพันธ์
3. นายอนุชิต  เปรมปรี
4. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
5. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แป้นทอง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพล  เพียตัวผู้
2. นายภานุเดช  ศรีประดู่
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ  จันปัดถา
 
10 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.4 เงิน 10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายทักษิณ  ทับศรีรักษ์
2. นายประสิทธิผล   มะโนมัย
3. เด็กชายสุริยา  โพธิ์นอก
4. นายอนุวัตร  หาญมนตรี
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีละวัตร
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทะเลดวน
2. เด็กหญิงอภิญญา  กองสันเทียะ
3. เด็กชายเปรมชัย  ประมังคะตา
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
12 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพัฒตรา  เหล่าจั่น
2. นางสาวอัญชญา  ทารินทา
 
1. นายพิสิฏฐ์  กองอุดม
2. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิดา  กัณหาพิมพ์
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธนกฤต  ไพรสินธุ์
2. นายธนากรณ์  สายุทธ์
3. นางสาวนนทิยาภรณ์  เสาใบ
4. นางสาวรัชนีกร  ศรีประสาร
5. นางสาวอรทัย  เบ้าหนองบัว
 
1. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
2. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายรักชาติ  ทองดอนดู่
 
1. นางอาภรณ์  แสวง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยโคตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  สาระภักดี
3. เด็กชายสุริยา  บุญวาสนา
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวคณิตา  มาตย์วิเศษ
2. นายณัฐสิทธิ์  สะน้ำเที่ยง
3. นางสาวรัชนีกร  ไหวพริบ
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล