สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นายศิวัช  สนิทนวล
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  พิผ่วนนอก
2. เด็กหญิงปัทมา  ดวงนะหว้า
3. นางสาวพาลินี  งามแสง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  พันธ์พาณิชย์
2. นางวิชชุดา  แสนเสนา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยะ   โปมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   ด่านวันดี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ลือจันดา
2. เด็กชายธนาธิป  พันธ์ดงยาง
 
1. นางสมพิศ  วิทยา
2. นางอรพิน  ศรีวงศ์แก้ว