สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายเด่นพงษ์  แสนคำ
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.17 เงิน 8 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายปณิธาน  จิรสุวรรณกุล
 
1. นางธารารัตน์  สุวรรณศรี
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  นครไพร
2. เด็กชายอนุชิต  หินจำปา
 
1. นางจิราพร  สิงห์พลทัน
2. นางสมพิศ  วิทยา