สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายประดิษฐ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายภิรเดช  แก้วมงคล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายชิดพล  ครุฑขุนทด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปภัสรา  มาตย์แก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมดา
5. เด็กชายมนตรี  แก้วจันทร์
6. เด็กชายอัมรินทร์  คุดค่ำ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐทยามาศ  คล่องขยัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.1 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสาว์ศรีริ
2. เด็กหญิงศิริพร  ประทุมดี
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีชื่น
 
1. นางศรีสะอาด  มังคะว้ฒน์
2. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยะ   โปมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   ด่านวันดี
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.65 ทอง 5 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสุทธิชัย  ใจมั่น
 
1. นางสาวทิวาพร  คำลือ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวสุฑามาศ  วาปี
3. นายสุนัย  พิลา
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทัศนีย์  กระจ่างโลก
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สังขอน
2. เด็กชายวรวัฒน์  มังคลัง
3. เด็กชายวิษณุ   แย้มศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
2. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  พิผ่วนนอก
2. เด็กหญิงปัทมา  ดวงนะหว้า
3. นางสาวพาลินี  งามแสง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  พันธ์พาณิชย์
2. นางวิชชุดา  แสนเสนา
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นายศิวัช  สนิทนวล
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายทองใส  พิลา
 
1. นายสมชาย   วงศ์เพชรศรี
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ชุมทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  ลือนาม
3. นายคมกฤษ  สายสมบัติ
4. เด็กชายปารเมศร์  สิงหาทิพย์
5. เด็กชายฤทธิ์เดช  แป๊ะพาณิชย์
6. เด็กหญิงอังธิดา  วงศ์มาตย์
7. นายอาทิตย์  อาษาวิเศษ
 
1. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย
2. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
3. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ