สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายประเสริฐ  คงบุญวาสน์
 
1. นางชนิสรา  ดำรงเชื้อ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัชวาลย์  ตะไนศรี
 
1. นายอาทิตชัย  นามไพร
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.8 ทองแดง 8 โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาววิภาพร   ทองใบ
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ลือจันดา
2. เด็กชายธนาธิป  พันธ์ดงยาง
 
1. นางสมพิศ  วิทยา
2. นางอรพิน  ศรีวงศ์แก้ว