สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 63.42 ทองแดง 10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกิติยา  สายเมือง
2. นางสาวกุศลิน  ชูเรือง
3. นางสาวขวัญชนก  ประกอบการ
4. นางสาวจริยา  พงศ์ศิลารัตน์
5. นายจักรพงศ์  ถ้วนถวิล
6. นางสาวจั๊ฟนี่ย์  คชสวัสดิ์
7. นางสาวจิตรวรรณ  ขาวหนูนา
8. นายชิติพัทธ์  แพทธยา
9. นายณภัทร  ศรีสุวรรณ
10. นางสาวณัฎฐาภรณ์  เอียดพวง
11. นางสาวณัฐวดี  วิเชียร
12. นางสาวดรุณี  เรืองศรี
13. นางสาวธนพร  นิยมพานิช
14. นางสาวธนัชชา  แต้มทอง
15. นายธนากร  มานัส
16. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
17. นางสาวนราศิริ  สุขละเอียด
18. นางสาวนัสรี  นัคราเรือง
19. นางสาวนารถลดา  สุวรรณรัตน์
20. นายบรรณวัชร   ขวัญหม้ง
21. นางสาวบุญธิดา  อินทกาศ
22. นางสาวบุญสิตา  พงศ์เลขา
23. นายปรเมศวร์  ชูมณี
24. นายพณวัฒน์  แสงทอง
25. นายมูฮัมหมัดอัฟนัน  บาราเฮง
26. นายยูซรี  แลมะ
27. นางสาวรติรัตน์  ธรรมชาติ
28. นายรวินท์  โชติอุทัย
29. นางสาวรัตตัญญู  หนูจันทร์
30. นายวรากุล  ศรีนวล
31. นางสาววิภาภรณ์  พรหมจินดา
32. นางสาววิภาวรรณ  แซ่ตั้ง
33. นายสราญภัทร์  สุหลงกูด
34. นางสาวสุดารัตน์  บาเหะ
35. นางสาวสุภาภรณ์  คงทน
36. นางสาวอนัญญา  เหงบารู
37. นางสาวอันดา   ภูมิณรงค์
38. นางสาวอารียา  การดี
39. นางสาวเนตรนุช  เหลืองอร่าม
40. นายไซฟูดีน  หะยีบากา
 
1. นายนิวัตร  นิสาเฮาะ
2. นายปพนพัชร์  สุทธิชาเจริญพงษ์
3. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
4. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
5. นางปารมี  ม่วงเกษม
6. นางสมศรี  มณีเกษร
7. นางเอมอร  แกล้วสงคราม
8. นายโกศล  ชูดวง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   กิ้มสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่ตั้ง
 
1. นายกิตติศักดิ์   เทพเสาร์
2. นางสาวเรวดี   เกษตรเจริญ