สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส   คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ   แก่นบุบผา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชลิตา  กาหลิบ
2. เด็กชายธราธิป  พรหมโคตร
3. เด็กหญิงนภัทร  สมประสงค์
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไชยเสนา
5. เด็กหญิงไปรยานันท์  อักษรพิมพ์
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สายรัตน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายพัสสน  แก้วประกอบ
 
1. นางนันทนา  บูญกอง
2. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายฐิตินันท์  ใกล้ชิด
2. นายพรเพชร  ศรีอุบล
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
2. นางสุนันท์   ตั้งวิโร
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิษณุ  ดอกบัว
2. เด็กชายวันเฉลิม  ตรีกุล
3. เด็กชายอรรถพร  แสงฉวี
 
1. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
2. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวขนิษฐา  เวชกามา
2. นางสาวน้ำฝน  แสงสุวรรณ
3. นางสาวเหมือนฝัน  คำลือ
4. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน