สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส   คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ   แก่นบุบผา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สายรัตน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายพัสสน  แก้วประกอบ
 
1. นางนันทนา  บูญกอง
2. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชลิตา  กาหลิบ
2. เด็กชายธราธิป  พรหมโคตร
3. เด็กหญิงนภัทร  สมประสงค์
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไชยเสนา
5. เด็กหญิงไปรยานันท์  อักษรพิมพ์
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์