สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมล  ไชยมงคล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ละคร
3. เด็กหญิงชนุตพร  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงธันยพร  หนองเป็ด
5. เด็กชายปฐมพร  บุญเทศ
6. เด็กหญิงปานวาด  แก่นของ
7. เด็กหญิงพรพิมล  ชอบศิลป์
8. เด็กหญิงพลอยพัตรา  นิสีดา
9. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  แพงสนาม
10. เด็กชายวิศรุต  ตันพรหม
11. เด็กหญิงสุชาวดี  ประชาชู
12. เด็กหญิงสุชาวลี  วงศ์ศรีทา
13. เด็กหญิงสุวภัทร  ถนัดทาง
14. เด็กชายอนุชิต  สุดาเดช
15. เด็กหญิงอลิสรา  ไชยช่วย
16. เด็กหญิงเกลวริน  อินทนู
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววัฒนประภา   อุ่นใจ
3. นายอนันท์  กังสดาร