สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชฏารัตน์  ไชยศรี
2. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
3. นายปริยวัฒน์  เภานาง
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.7 ทอง 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ทนทาน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิจกรรม  แสงจันทร์เทศ
2. เด็กชายธนพล  มานุช
3. เด็กชายเพรียวพันธ์  ขวัญทอง
 
1. นางวาสนา  จันทรเสนา
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์