สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  คำคนซื่อ
2. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
3. นายพงษ์นรินทร์  ไชยเพ็ชร
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐนันท์  มูลพรม
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบุรมย์
3. นายวีรวัฒน์  โพธิชาติ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  บาดตาสาว
2. นายสุทธิศักดิ์  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายพิทักษ์  คนไว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรพรม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โกพล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายประยุทธ  นาคมุนี
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สารมาศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาลี
3. เด็กหญิงพรรณณิดา  กุลวงค์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สบายครบุรี
2. เด็กหญิงสุรัญชนา  ทองเภา
3. เด็กหญิงไอลดา  มาตย์คม
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พะนะขันธ์
2. เด็กหญิงจีรยานนท์   บุญทวี
3. เด็กหญิงธนวันต์   บุตรดีวงค์
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  คำมุงคุณ
2. นายอมรเทพ  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายฐิติภูมิ  จิตอามาตย์
2. นางสาวประภัสสร  เตียวพานิชยกิจ
 
1. นางทัศนีย์  บุญมาศ
2. นายอุทัยวุฒิ  ศรัจันทร์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนภิสรา  นิธิชวัลรัตน์
2. นายรชตะ  ใจตรง
3. นายอภิคม  จิตอามาตย์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาดา   บุตรยศ
 
1. นายสุวิวัชร    สมมาตย์
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ลาภสาร
2. เด็กชายปวริศ   ไตรปกรณ์กุศล
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พลซื่อ
 
1. นายสุพรม   ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์   สุคำภา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา   ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นางสุภัคชญา   สินพูน
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสายทิพย์  สายยศ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายพงศธร   พันธ์บุปผา
2. นางสาวสุนันญา   ศรีตระบุตร
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง
2. นางไสลา   รูปเหลี่ยม
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายนนท์ธวัช    เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ   จำนรรจ์สิริ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภสร  วาปี
2. เด็กหญิงสัพปสร  ภูมิชัย
3. เด็กชายโกวิท  โชคชัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธนาวุฒิ  สุพร
2. นายปัญญาพล  สุพร
3. นายอมรเทพ  จันทรสาขา
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์