สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ลาภสาร
2. เด็กชายปวริศ   ไตรปกรณ์กุศล
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พลซื่อ
 
1. นายสุพรม   ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์   สุคำภา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  คำมุงคุณ
2. นายอมรเทพ  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายฐิติภูมิ  จิตอามาตย์
2. นางสาวประภัสสร  เตียวพานิชยกิจ
 
1. นางทัศนีย์  บุญมาศ
2. นายอุทัยวุฒิ  ศรัจันทร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนภิสรา  นิธิชวัลรัตน์
2. นายรชตะ  ใจตรง
3. นายอภิคม  จิตอามาตย์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาดา   บุตรยศ
 
1. นายสุวิวัชร    สมมาตย์