สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  บาดตาสาว
2. นายสุทธิศักดิ์  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  คำคนซื่อ
2. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
3. นายพงษ์นรินทร์  ไชยเพ็ชร
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สารมาศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาลี
3. เด็กหญิงพรรณณิดา  กุลวงค์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายพิทักษ์  คนไว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรพรม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โกพล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายประยุทธ  นาคมุนี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พะนะขันธ์
2. เด็กหญิงจีรยานนท์   บุญทวี
3. เด็กหญิงธนวันต์   บุตรดีวงค์
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สบายครบุรี
2. เด็กหญิงสุรัญชนา  ทองเภา
3. เด็กหญิงไอลดา  มาตย์คม
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐนันท์  มูลพรม
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบุรมย์
3. นายวีรวัฒน์  โพธิชาติ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง