สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายพงศธร   พันธ์บุปผา
2. นางสาวสุนันญา   ศรีตระบุตร
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง
2. นางไสลา   รูปเหลี่ยม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา   ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นางสุภัคชญา   สินพูน
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสายทิพย์  สายยศ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภสร  วาปี
2. เด็กหญิงสัพปสร  ภูมิชัย
3. เด็กชายโกวิท  โชคชัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายนนท์ธวัช    เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ   จำนรรจ์สิริ