สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  อรัญมิตร
2. นางสาวพรนิมิตร  อันทะปัญญา
3. นางสาวรัตนา  รัตนเพชร
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา