สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายพงษ์ศธร  ศรีวรรณะ
 
1. นายสุรเดช  พรหมวิอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสวัสดิ์  จูมพลา
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาวุฒ  ทัดมารา
2. เด็กชายเริงชัย  ข่าขันมณี
 
1. นายธนัฐ  จันทเขต
2. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกฤษฎ์ตานนท์  พลเคน
2. นายสถาพร  มาบิดา
3. นายสวิตต์  สิงโสภา
 
1. นายมังกร  ถามูลเลศ
 
5 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 50.83 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกวรรณ  ประนันโต
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุรุทานัง
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ฉัตรศรี
4. เด็กหญิงกาญจนา  นิมะลา
5. นางสาวกุลธิดา  กุลสวัสดิ์
6. นายจักรพันธ์  เศษโถ
7. เด็กหญิงจิรนันท์  ทิพย์ศรีราช
8. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
9. นายฉัตรมงคล  ทาเภา
10. เด็กหญิงชลธิชา  บาริศรี
11. เด็กหญิงชลลดา  ประโปตินัง
12. เด็กชายชวนากร  อุทัยวี
13. เด็กหญิงณภัสสรณ์  จูมแพงจารุพงศ์
14. เด็กหญิงณัฐนารถ  นามมนตรี
15. นายธนกร  พินิจมนตรี
16. นายธนพล  นนศรีราษฎร์
17. นายธนัท  ศรีวิเศษ
18. เด็กหญิงนภัสสร  ภูครองแง้
19. เด็กหญิงนาถฤดี  สุขวงค์
20. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญศรี
21. เด็กหญิงปณิดา  รวมสุข
22. นายภาคภูมิ  บุตรศรีภูมิ
23. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทบง่อม
24. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีบุญมา
25. เด็กหญิงวิรากานต์  อุปนิตย์
26. เด็กหญิงวิลาสิณี  นันทเสนา
27. นายวุฒิกร  ปักการะนัง
28. เด็กชายศรราม  ประทุมเพชร
29. นางสาวศิริทรา  นามภักดิ์
30. เด็กหญิงศุภสุตา  นครศรี
31. เด็กหญิงสิรีธร  อินศร
32. เด็กหญิงสุภาพร  สดมพฤกษ์
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาวิชา
34. เด็กชายอชิตพล  สวัสดิ์จิตต์
35. เด็กชายอภิราช  พิลาลัย
36. นางสาวเจนจิรา  เกิดน้อย
37. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำเสียง
38. นายโชคชัย  ยศคำลือ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
5. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
6. นายสราวุธ  สระมูล
7. นายอมรชัย  มาแก้ว
8. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ครองสิงห์
2. นายนัทธวัฒน์   สีเรืองพันธุ์
3. นายศุภกร  นางสีคุณ
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวศรณีย์  มติกรกุล
2. นายศราวุธ  หอมขจร
3. นางสาวอภิญญา  สร้อยทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจีรเดช  สมเพ็ชร
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  คำพระ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์คำ
 
1. นางพรพิศมัย  บุญญะ
2. นายสมพงษ์  บุญญะ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายปภัช  ลดาวัลย์
2. นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก
3. นายสวิตต์  โคตรสีเขียว
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
2. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
10 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.67 เงิน 10 โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอรรถกร  วรรณเวช
 
1. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา   ปินะสา
2. นางสาวขนิษฐา   ทับหัวหนอง
3. นางสาวปราณี   ป้ำกระโทก
4. นายพีรวัส   โสภณอดิศัย
5. นางสาวรัศมี   พูลรัตน์
6. นางสาววรารัตน์   กงเกตุ
7. นางสาวสุรีภรณ์   เสาอีง้อง
8. นางสาวอริษา  อันพิมพา
9. นางสาวเกวรินทร์   ดงเทียมสี
10. นางสาวเพชรรดา   โยธาภักดี
 
1. นายคุณากร  ศรีธรณ์
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 35.8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทะนันท์
 
1. นางเพียร  ประจันศรี