สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพร่างเพชร   ศิริอำนาจ
2. นายเกรียงไกร   ทับชา
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิจิกานต์   ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. นางสาวณัฐริกา   ฟองอ่อน
3. นายธนวัฒน์   เทียงดี
4. นางสาวปภัสรา   สิงห์สุวรรณ
5. นายพงศกร   ประพันธมิตร
6. นางสาววัชราภรณ์   ศรีลางค์
7. นายวิทยา   บุญหล้า
8. นางสาวสลาลี   สีขวาพา
9. นายสิทธิชัย   สิงห์สุวรรณ
10. นายอาณัติ   คำสิงห์
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางอนุช   พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   มุลตรีแก้ว
 
1. นายวิกรณ์   มากดี