สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทองมี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไกวาสัง
3. เด็กหญิงจุฑาพร   ประทุมชัย
4. เด็กหญิงนุสรา  ทรัพย์ภารีย์
5. เด็กหญิงรณัสถ์ชนก  พวงนิล
 
1. นางทองใบ   ลาบุตร
2. นางประภาพร   ประสงค์ศิลป์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนา   พลจ่า
 
1. นางอนงค์   สิทธิวายุพัฒน์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นาสุริวงศ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงลักขณา   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงลักษณา  สีลาเฮียง
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยโวหาร
6. เด็กหญิงสนธยา   ดวงมั่น
7. เด็กหญิงสุกัญญา   โคตรบรรเทา
 
1. นางร่มฉัตร   หงษ์อุดร
2. นางวิไลวรรณ  จันทร์ถง
3. นายเกรียงศักดิ์  กมล