สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวฐิติพร   อันทะแสง
 
1. นางกมลวรรณ    ดวงอ่อนนาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทองมี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไกวาสัง
3. เด็กหญิงจุฑาพร   ประทุมชัย
4. เด็กหญิงนุสรา  ทรัพย์ภารีย์
5. เด็กหญิงรณัสถ์ชนก  พวงนิล
 
1. นางทองใบ   ลาบุตร
2. นางประภาพร   ประสงค์ศิลป์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนา   พลจ่า
 
1. นางอนงค์   สิทธิวายุพัฒน์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นาสุริวงศ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงลักขณา   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงลักษณา  สีลาเฮียง
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยโวหาร
6. เด็กหญิงสนธยา   ดวงมั่น
7. เด็กหญิงสุกัญญา   โคตรบรรเทา
 
1. นางร่มฉัตร   หงษ์อุดร
2. นางวิไลวรรณ  จันทร์ถง
3. นายเกรียงศักดิ์  กมล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพร่างเพชร   ศิริอำนาจ
2. นายเกรียงไกร   ทับชา
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   มุลตรีแก้ว
 
1. นายวิกรณ์   มากดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิจิกานต์   ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. นางสาวณัฐริกา   ฟองอ่อน
3. นายธนวัฒน์   เทียงดี
4. นางสาวปภัสรา   สิงห์สุวรรณ
5. นายพงศกร   ประพันธมิตร
6. นางสาววัชราภรณ์   ศรีลางค์
7. นายวิทยา   บุญหล้า
8. นางสาวสลาลี   สีขวาพา
9. นายสิทธิชัย   สิงห์สุวรรณ
10. นายอาณัติ   คำสิงห์
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางอนุช   พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
8 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนกิจ    ฤทธิ์ศรี
 
1. นางไกรศรี  โพธิ์สิงห์
 
9 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73.83 เงิน 5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลญา   โพธิ์เรือน
2. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
3. เด็กหญิงกรวินท์   มีนาสันติรักษ์
4. เด็กหญิงกาญจนา   ชัยชนะ
5. เด็กหญิงกิติยา   ผาสุขสม
6. เด็กชายคุณากร   ลำเหลือ
7. เด็กหญิงจริยาพร   รัตหน
8. เด็กหญิงจิราลักษณ์   วิแสง
9. เด็กชายจีระศักดิ์   สัพจารย์
10. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงค์
11. เด็กชายชาญวิทย์   สมสีไสย
12. เด็กชายฐนันด์รรัตน์   จันทร์ศรี
13. เด็กชายตะวัน   คิมเมล์
14. เด็กชายพงษ์เดช   เรืองไตรนาถ
15. เด็กหญิงพรรณภา  ขันรักษา
16. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ศรีน้อย
17. เด็กหญิงพิสมัย   ไชยเสนา
18. เด็กชายมงคล   ประทุมตะ
19. เด็กชายยุรนันท์   สุขเกษม
20. เด็กหญิงวราพร   อุตริ
21. เด็กชายวศินสรรพ์   นามเทพ
22. เด็กหญิงวิศัลยา   โอษฐ์ยิ้มพราย
23. เด็กชายวีรศักดิ์   อ่อนน้อย
24. เด็กชายศตพล   ปิยะบงการ
25. เด็กหญิงสุรีรัตน์   นามมุงคุณ
26. เด็กหญิงหฤทัย   หาสุข
27. เด็กชายอธิเบศร์   ประวะเน
28. เด็กชายอนุชิต  โยอาศรี
29. เด็กหญิงอพินญา   จุลลี
30. เด็กหญิงอภิญญา   โพธิน
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
32. เด็กหญิงอินธิภร   แก้วเมือง
33. เด็กหญิงเกศรา   เทียงนา
34. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันปาน
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บูรณะ
36. เด็กหญิงเรนุกา   บุษบง
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สุขชารี
38. เด็กหญิงแพรวพร   ทำดี
 
1. นายกำจร   วัฒโน
2. นางกุลวดี   ผ่านจังหาร
3. นางคำพวน   ประสงค์สันต์
4. นางบาหยัน  จรรยาพิลาทิพย์
5. นายมนูญ  เพชรมีแก้ว
6. นายอาวุธ   เครือแดง
7. นางเกศกนก  ธนไพศาลกิจ
8. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
10 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์   เพ็ชรใส
2. นางสาวกรรณิการ์   เจนการ
3. นายกฤตนัย   โคตรสพล
4. นางสาวกฤษติรักษ์   อุ่นศิริ
5. นางสาวกอร์ปกานต์   กาศเกษม
6. นางสาวกัญญาณัฐ   คงเกิด
7. นายกิตติพศ  พรหมพันใจ
8. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
9. นายณัฐพล   ราชโคตร
10. นายทวีศักดิ์  รัตรองใต้
11. นางสาวธนิษฐา   พุ่มพยอม
12. นายธีทัต   อุ่นประเดิม
13. นายนันทพล   วงศ์ใหญ่
14. นางสาวบุญฑริก   สัวรัมย์
15. นายปฏิภาณ   โพธิ์ทอง
16. นายประวิทย์   ฉลาดเขียว
17. นายปิยราช   พันตะคุ
18. นายพงศกร   เค้าแคน
19. นางสาวพัชรา   สุเสนา
20. นางสาวพิชญาดา   ดวงจันทร์โชติ
21. นางสาวมินตรา   ธูปน้ำคำ
22. นางสาวรังสินี   ขุนเลศ
23. นางสาวลำแพน   ชาแท่น
24. นายวัฒนา   โพธิ์หล้า
25. นายวิษณุเทพ   เหล่าสุโพธิ์
26. นายสรภพ   ชุมฝาง
27. นายสหรัฐ   นิรงบุตร
28. นางสาวสุดปรารถนา   เที่ยงนา
29. นางสาวสุดารัตน์   ศรีคงเพชร
30. นายสุรศักดิ์   สายหยุด
31. นายสุริยา   ศรีอินทร์
32. นางสาวสไบทิพย์   วงเวียน
33. นายอนันตชัย   ทศน้อย
34. นายอนุสรณ์   มะลัยจันทร์
35. นายอิทธิพล   เรืองสา
 
1. นายดนัย   ยิ้มอินทร์
2. นายบรรลุ   สุขุนา
3. ดร.มนูญ  เพชรมีแก้ว
4. นางสาววนิดา   นนฤาชา
5. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปีญญา
6. นางวันเพ็ญ  มูลดี
7. นางสุภาพร   อาสนาไชย
8. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.1 ทอง 7 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรรณุเสน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   นันทะริด
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยชาติ
 
1. นางนวพรรณ  คนกาญจน์
2. นางละเมียด   สง่า
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภามินี  มูลศรีแก้ว
2. เด็กชายอนันตโชค   รักธัญญะการ
 
1. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
2. นางศุภนุช   คงถวิลวงศ์
 
13 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายเอกดนัย   อันปัญญา
 
1. นางจงใจ   สัตยธีรานนท์
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายอานนท์   มะหัด
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
15 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชบุญโย
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางคัคนางค์   รองหานาม
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
16 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์   อุทัยประดิษฐ์
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิฏิยากร  ทับชา
2. นายตะวัน  บุญเมือง
3. นางสาวธรณ์ธันย์  คงเกิด
4. นางสาวเจนจิรา  บัวศรี
5. นายเจษฎา  แก้วนะรา
 
1. นางอนุช  พลลาภ
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เย็นไธสง
2. เด็กหญิงจิราธิติ์   ขำดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   พิษณุแสง
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นางอวยพร   วงษ์โต
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจินตปาตี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์
3. นางสาวธนพร   อนุเวช
4. นายธัญพิสิษฐ์   อุตรี
5. นางสาวบุญญาลักษณ์  ภวภูตานนท์
 
1. นายขวัญชัย   ขันสาลี
2. นางนวลละดา   นนสีลาด
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวมาลิสา  ยศพล
2. นางสาวลักขณา  เต็งสกุล
3. นางสาวอัญชลี  มั่นทน
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.8 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปริวรรต์  สุขวิชัย
 
1. นายทนง   นุชบัว
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปกร  ทอดทอง
2. นายภูบดินทร์   นามวิจิตร
3. นายศิวาเมศร์   เมธิอิทธิกุลไพศาล
 
1. นายบัญญัติ   คำประภา
2. นายพิทักษ์  อักษร