สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจินตปาตี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์
3. นางสาวธนพร   อนุเวช
4. นายธัญพิสิษฐ์   อุตรี
5. นางสาวบุญญาลักษณ์  ภวภูตานนท์
 
1. นายขวัญชัย   ขันสาลี
2. นางนวลละดา   นนสีลาด
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายอานนท์   มะหัด
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
3 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73.83 เงิน 5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลญา   โพธิ์เรือน
2. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
3. เด็กหญิงกรวินท์   มีนาสันติรักษ์
4. เด็กหญิงกาญจนา   ชัยชนะ
5. เด็กหญิงกิติยา   ผาสุขสม
6. เด็กชายคุณากร   ลำเหลือ
7. เด็กหญิงจริยาพร   รัตหน
8. เด็กหญิงจิราลักษณ์   วิแสง
9. เด็กชายจีระศักดิ์   สัพจารย์
10. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงค์
11. เด็กชายชาญวิทย์   สมสีไสย
12. เด็กชายฐนันด์รรัตน์   จันทร์ศรี
13. เด็กชายตะวัน   คิมเมล์
14. เด็กชายพงษ์เดช   เรืองไตรนาถ
15. เด็กหญิงพรรณภา  ขันรักษา
16. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ศรีน้อย
17. เด็กหญิงพิสมัย   ไชยเสนา
18. เด็กชายมงคล   ประทุมตะ
19. เด็กชายยุรนันท์   สุขเกษม
20. เด็กหญิงวราพร   อุตริ
21. เด็กชายวศินสรรพ์   นามเทพ
22. เด็กหญิงวิศัลยา   โอษฐ์ยิ้มพราย
23. เด็กชายวีรศักดิ์   อ่อนน้อย
24. เด็กชายศตพล   ปิยะบงการ
25. เด็กหญิงสุรีรัตน์   นามมุงคุณ
26. เด็กหญิงหฤทัย   หาสุข
27. เด็กชายอธิเบศร์   ประวะเน
28. เด็กชายอนุชิต  โยอาศรี
29. เด็กหญิงอพินญา   จุลลี
30. เด็กหญิงอภิญญา   โพธิน
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
32. เด็กหญิงอินธิภร   แก้วเมือง
33. เด็กหญิงเกศรา   เทียงนา
34. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันปาน
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บูรณะ
36. เด็กหญิงเรนุกา   บุษบง
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สุขชารี
38. เด็กหญิงแพรวพร   ทำดี
 
1. นายกำจร   วัฒโน
2. นางกุลวดี   ผ่านจังหาร
3. นางคำพวน   ประสงค์สันต์
4. นางบาหยัน  จรรยาพิลาทิพย์
5. นายมนูญ  เพชรมีแก้ว
6. นายอาวุธ   เครือแดง
7. นางเกศกนก  ธนไพศาลกิจ
8. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปกร  ทอดทอง
2. นายภูบดินทร์   นามวิจิตร
3. นายศิวาเมศร์   เมธิอิทธิกุลไพศาล
 
1. นายบัญญัติ   คำประภา
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เย็นไธสง
2. เด็กหญิงจิราธิติ์   ขำดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   พิษณุแสง
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นางอวยพร   วงษ์โต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.8 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปริวรรต์  สุขวิชัย
 
1. นายทนง   นุชบัว